Menü

 Webáruház

 Árajánlat kérés

Megjelenít

 Facebook

ÁSZF (Általános szerződési feltételek) és ÁVSZ (Adatvédelmi szabályzat)
Kérjük, amennyiben vásárlója, illetve aktív felhasználója kíván lenni webáruházunknak, üzletünknek figyelmesen olvassa el az Általános Szerződési Feltételeinket és kizárólag abban az esetben vegye igénybe szolgáltatásainkat, amennyiben minden pontjával egyetért, az abban leírtakat elfogadja. Ha valamilyen kérdése merülne fel ügyfélszolgálatunk elérhetőségein szívesen segítenek

Fogalmak meghatározása.
ÁSZF - Általános Szerződési Feltételek. (rövidítve:ÁSZF) Az Eladó és a Vásárló jogait és kötelezettségeit, a webáruház használatát magában foglaló leírás.
Fogyasztó, megrendelő, vásárló - A webáruházban vagy üzletünkben vásárló magánszemély, cég vagy intézmény.
Eladó - A webáruházat üzemeltető Lodix Trade KFT
Adatvédelmi szabályzat - A Vásárlói adatok kezelésére vonatkozó nyilatkozat.

Üzemeltetői adatok
Lodix Trade KFT
Székhely: 2765 Farmos Kossuth út 31
Üzlethelység: 2730 Albertirsa Vasút utca 15
Cégjegyzékszám: 13-09-134527 
Adószám: 11735823-2-13. 
Közösségi adószám: HU11735823
Elektronikus levélcím: info@lodixtrade.hu
Telefon: 06-70-333-2980
Kapcsolattartó: Mucsinyi Levente
Webáruházunkban kötött szerződések nyelve: MagyarI. Általános szerződési feltételek 


A szerződés hatálya

Jelen Általános Szerződési Feltételek hatálya kiterjed a Lodix Trade Kft által kiadott ajánlatokra, rendelés-visszaigazolásokra, számlákra és minden egyéb az értékesítéssel kapcsolatos dokumentumokra. 
Az ÁSZF -től történő bármely eltérésről csak írásban lehet megállapodni mindkét fél aláírásával.

Megrendelés

A kiválasztott termékek megrendelése telefonon, interneten, faxon, emailben keresztül lehetséges. A webshopban kiválasztott terméket a kosárba helyezés után, a megrendelés elküldésével lehet leadni. A www.lodixtrade.hu webáruházban leadott rendeléseket kérjük e-mailben is megerősíteni. A telefonos megrendeléseket kérjük a 06-70-3333-298 telefonszámon leadni. A faxon történő rendeléseket a 06-53-390-294 számon tudjuk fogadni. Az emailben elküldött rendeléseket kérjük az info@lodixtrade.hu email címre kérjük küldeni. Mind a telefonon,faxon, emailben történő megrendeléseknél kérjük a pontos termék név, darabszám, minőség; felhasználó név, cím adatokat megadni. A hiányosan, hamisan vagy pontatlanul megadott adatokat nem fogadjuk el, és a rendelést elutasítjuk.


Árak

Az ajánlatainkban szereplő árak az ajánlat kiadásától számított 30 napig érvényesek kivétel, ha az ajánlatban ettől eltérő kötöttség kerül megjelölésre. 
A devizában megadott ajánlatainkban szereplő árak a számla keltezésének napján érvényes K&H Bank deviza eladási árfolyamán kerülnek számlázásra. 
Az ajánlatainkban feltüntetett árak a Lodix Trade Kft raktár paritáson értendők.

Az árváltoztatás jogát fenntartjuk! 


Fizetési feltételek

Fizetési feltételeinket ajánlatainkban és számláinkon közöljük. A fizetési feltételek ügyletenként és ügyfelenként egyedileg változhatnak. 
A fizetési feltételek változását alapvetően befolyásolja a vevők megelőző fizetési fegyelme, mely vásárlásonként kerül vizsgálatra. Így a Lodix Trade Kft fenn tartja a jogot, hogy a fizetési feltételeket a számla kiállításának pillanatáig egyoldalúan megváltoztassa. 
A Lodix Trade Kft egyedi elbírálás alapján fenn tartja a jogot, hogy egyes megrendelések teljesítését a megállapodott ajánlati ár teljes vagy részben történő előre kiegyenlítéséhez kösse, ezt ajánlatunkban külön fel is tüntetjük. 
Egy számla akkor tekinthető kiegyenlítettnek, ha annak teljes bruttó értéke a Lodix Trade Kft-hez igazolható módon beérkezett.
Késedelmes fizetés esetén a mindenkori jegybanki alapkamat kétszeresét számítjuk fel késedelmi kamatként. 


Ajánlati kötöttség

Ajánlatunk annak keltétől 30 napig érvényes vagy az ettől eltérő határidőt azon külön feltüntetjük. E határidő lejárta után ajánlatunk érvénytelennek tekintendő, az abban foglaltak a Lodix Trade Kft-t nem kötelezik. 
A Lodix Trade kft és a Vevő között akkor jön létre szerződés, amennyiben az ajánlati kötöttség időtartama alatt a Lodix Trade kft ajánlatában foglaltakat egyezően megrendeli és arról a Lodix Trade kft írásos megrendelés visszaigazolást küldött. 


Szállítási határidő 

A szállítási határidőként megadott időtartam a megrendelés beérkezésétől illetve előleges vagy előre fizetés esetén a teljes összeg beérkezésétől értendő. 
Amennyiben a megrendelés visszaigazolásban megjelölt szállítási határidő eltér az ajánlatunkban szereplőtől akkor a megrendelés visszaigazolásban szereplő határidő a szerződéses szállítási határidő. 
A Lodix Trade Kft természetesen mindent elkövet a vevő igénye szerinti szállítási határidő teljesítése érdekében. 
Amennyiben a Vevő érdekkörében felmerülő körülmény okozza a szállítás késedelmét, a szállítási határidő ennek megfelelően meghosszabbodik. 
Amennyiben a vevő feltételezi, hogy nem lesz képes az árut a megállapodott időben átvenni, úgy arról írásban tájékoztatni köteles a Lodix Trade Kft-t az új átvételi határidő megjelölésével. 
A Vevő abban az esetben is köteles a fizetési kötelezettségének eleget tenni, ha az árut nem veszi át, szállítja, vagy szállíttatja el a megrendelés visszaigazolásban feltüntetett szállítási határidő lejártát követő 3 munkanapon belül. Ez esetben a fizetési határidő lejártát a szerződéses szállítási határidőtől számítva kell érteni, ez szerint lesz feltüntetve a számla kiállításakor. 
Továbbá a Vevőt terheli a továbbraktározás költsége és a kárveszély oly módon, mintha a szerződéses terméket határidőben átvette volna. 
A Lodix Trade Kft jogosult ezen túlmenően a Vevő érdekkörében felmerült körülmény miatti késedelemből esetlegesen keletkező kárát is érvényesíteni. 


Teljesítés feltételei

A teljesítés - ettől eltérő megállapodás hiányában- a Lodix Trade Kft telephelyén történik.
Az áru átadását követő szakszerűtlen szállítási, tárolási, beépítési és üzemeltetési körülményekből adódó minőségi hibákért a Lodix Trade kft nem vállal felelősséget. 


Tulajdonjog fenntartása

Fenntartjuk a tulajdonjogunkat a Vevő részére szállított valamennyi termékünkre a vételár és az összes mellékköltség kifizetéséig, illetve míg a vevő az üzleti kapcsolatunkból eredő összes kötelezettségeinek nem tett eleget. Ezekre a termékekre a harmadik fél javára történő tovább értékesítés, elzálogosítás vagy biztosítéki tulajdon átruházása előzetes írásos beleegyezésünk nélkül érvénytelen. 

Rendelés (szerződés) felmondás

Ha a rendelés vagy szerződés felmondásának kézhezvételét követően azt a gyártónál vagy a Lodix Trade kft szállítójánál törölni tudjuk, a felmondásnak semmiféle következménye nincs.
Ha a rendelés vagy szerződés felmondásának kézhezvételét követően Lodix Trade kft lehetőséget lát a lemondott termék más Vevő(k) felé történő értékesítésére a szállítási határidőt követő 30 napon belül, a felmondásnak semmiféle következménye nincs. 
Ha a rendelés vagy szerződés felmondásának kézhezvételét követően azt a gyártónál vagy a Lodix Trade kft szállítójánál törölni már nem tudjuk és 3. Vevő felé történő értékesítésre sem látszik lehetőség, akkor a Vevő kötbérként a megrendelt áru értékének 70%-át köteles megfizetni a Lodix Trade kft részére az eredeti megrendelésben szereplő az áru fizetési feltételeivel megegyező módon és határidőre. 
A Lodix Trade kft jogosult az esetlegesen ezen túlmenő kárát is érvényesíteni. 


Reklamáció

Mennyiségi átvételt csak és kizárólag az áru átvételekor tudunk elfogadni a Lodix Trade kft telephelyén. Az áru átvételét követően mennyiségi reklamációt nem fogadunk el. 
Ha a szállított termékről még beépítést megelőzően kiderül, hogy hibás, azt kivizsgálás után azonnal kicseréljük vagy indokolt esetben a vételárat visszafizetjük. 
Ha a szállított termékről a beépítést követően kiderül, hogy hibás, arról a Lodix Trade Kft -t azonnal tájékoztatni kell a nálunk rendszeresített reklamációs lap kitöltésével. A kivizsgálást 48 órán belül megkezdjük. A kivizsgálás során kollegánk rendelkezésére kell bocsátani a 
- beépítésre vonatkozó technológiai leírást
- a beépítést végző dolgozó nyilatkozatát, mely szerint a beépítésre vonatkozó technológiát betartotta
- A berendezés üzemi naplóját 
Amennyiben a Vevő nem fogadja el a Lodix Trade kft szakértőjének szakvéleményét, akkor egy mindkét fél számára elfogadható szakértőt bízunk meg a vizsgálat elvégzésével és annak eredménye mindkét fél részére kötelező érvényű.  
Ha a szállított termékről a vizsgálat során kiderül, hogy hibás volt, azt azonnal kicseréljük vagy indokolt esetben a vételárat visszafizetjük. Ez esetben a felkért szakértő költségeit a Lodix Trade Kft köteles megtéríteni. 
A Lodix Trade Kft kártérítési felelőssége a hibás alkatrész értékéig terjed. 
Nem jogos reklamáció esetén a Vevő köteles a Lodix Trade kft-nek megtéríteni a vizsgálat során felmerült minden költségét, továbbá az esetleg közösen megbízott szakértő minden költségét és munkadíját.

Az Eladót felelősség terheli, ha a Vevőt hibás termék miatt kár vagy veszteség éri - kivéve, ha a Vevő mulasztása miatt történik a kár. Ennek következményeként az okozott kár kompenzációja nem haladhatja meg a termék valós értékét.
Vevőnek okozott bármilyen veszteségért, kárért, bírságért, kötbérért, mely az ügyfélnek történő késedelmes szállítás miatt ill. teljesítésének hiánya miatt következik be, valamint más kárért, bírságért vagy pénzvisszatérítésért, mely a Vevő és az ő ügyfele közötti szerződéssel kapcsolatban keletkezik, az Eladó felelőssége a hibás termék értékéig korlátozódik


Vis Maior

Semmilyen vis majorból eredő késedelmes szállításért a Lodix Trade kft nem vállal felelősséget. Amennyiben a vis majorból származó akadályoztatás 3 hónapnál hosszabb, a feleknek jogában áll a szerződéstől való elállás. 

Elállás joga

A távollevők között kötött szerződésekről szóló, 17/1999. (II.5.) kormányrendelet szabályozása értelmében a fogyasztó a megrendelt termék kézhez vételétől számított 8 munkanapon belül indoklás nélkül elállhat a szerződéstől, visszaküldheti a megrendelt terméket. Jelen tájékoztató hiányában jogosult a fogyasztó három hónap elteltéig gyakorolni az elállási jogát. Az elállási jog gyakorlása esetén a fogyasztót a termék visszajuttatásának költségén kívül más költség nem terheli, a vállalkozás azonban követelheti a nem rendeltetésszerű használatból adódó anyagi kár megtérítését.
Az Eladó a termék visszaérkezését követően 30 napon belül visszatéríti a termék vételárát a Vásárlónak. A Lodix Trade Kft. kizárólag sérülésmentes, hiánytalan csomagolású termék visszaszolgáltatása esetén köteles a teljes vételárat a vásárló részére megtéríteni. A termék sérüléséből adódó költségek a vevőt terhelik. Amennyiben az árucikk sérült, vagy viseltes állapotban van, az eladó kérheti az áru nem rendeltetésszerű használatából eredő kárának megtérítését. Használt terméket a vásárlástól való elállás keretén belül semmilyen körülmények között nem veszünk vissza.


Egyéb feltételek

Az itt nem szabályozott kérdésekben a PTK vonatkozó rendelkezései az irányadóak. 
Minden egyéb esetben a felek törekednek a mindkettőjük számára elfogadható megoldásra. 


Jelen Általános Szerződési Feltételek érvényessége 

Minden konkrét szerződéskötéshez és megrendeléshez a mindenkor érvényben lévő ÁSZF van hatályban. 
Jelen ÁSZF érvényességi határideje a következő ÁSZF kibocsátásáig tart.II. Adatvédelmi szabályzat

A webáruház használata során a Lodix Trade Kft. részére rendelkezésére bocsátott személyes adatokat a Lodix Trade Kft. bizalmasan kezeli, és nem adja ki további fél számára, kivéve abban az esetben, amennyiben az a Lodix Trade Kft. alvállalkozója. (Pl.: futárszolgálat a megrendelés kézbesítéséhez).
A webáruház böngészése folyamán technikai információk kerülnek rögzítésre statisztikai célokból. (Pl.: IP cím, látogatás időtartama, stb.) Ezen adatokat a Lodix Trade Kft. kizárólag jogilag hitelesen indokolt és alátámasztott esetben adja át a hatóságok részére.
A szolgáltatás igénybevételéhez cookie-k engedélyezése szükséges. Amennyiben nem szeretné engedélyezni a cookie-k használatát, letilthatja a böngészője beállításaiban. Cookie-k tiltása esetén a szolgáltatás bizonyos elemei csak részben, vagy egyáltalán nem használhatóak. A cookie egy olyan fájl, amelyet a szerver küld a felhasználó böngészőjének, és amelyet a felhasználó számítógépe tárol. A cookie-ban személyes adat nem kerül tárolásra.
A megrendelés folyamán rögzített adatokat a Lodix Trade Kft. a megrendelés teljesítéséhez használja fel. Az egyes informatikai rendszerek által, a webáruház oldalain leadott megrendelésből készült számla adatai a rendelés leadása folyamán megadott adatokkal rögzítésre, és tárolásra kerülnek a hatályos számviteli törvényben meghatározott időszakra.
A Lodix Trade KFT nem használja fel a webáruházban vásárló vevők adatait hírlevelek küldésére. Az adatok nem kerülnek marketing célú felhasználásra és nem kerülnek át harmadik fél részére ilyen célból.

A jelen általános szerződési feltételekben nem szabályozott kérdésekben a polgári törvénykönyv, a távollévők között kötött szerződésekről szóló 17/1999 (II.5.) kormányrendelet, és az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII.tv. rendelkezései az irányadók.
A webáruház oldalainak böngészésével, továbbá megrendelésének rögzítésével elfogadja a Lodix Trade Kft. adatkezelési elveit.


Adatkezelés nyilvántartási száma: NAIH-59396/2012.


 Keres

GPZ SKF

A keresési eredmények itt jelennek meg.

 Felhívás

Cégek számára
egyedi ajánlatok!Kapcsolat Felhívás

Mezőgazdasági gépalkatrészek
beszerzését is vállaljuk!Kapcsolat Arfolyam
Hivatalos K&H Bank árfolyamok

HUF-ban
AUDAUD 198.92
CHFCHF 257.19
EUREUR 302.42
GBP GBP 345.31
PLN PLN 71.85
RON RON 65.33
USD USD 249.76

 Paypal

A paypal elfogadott.Lodix Trade Kft.- Csapágy kereskedelem profi szinten!

Tel1: 70-333-2980 Fax: 53-390-294 E-mail: info(kukac)lodixtrade.hu

Forgalmazott termékek | Ismerjen meg minket |
csapagy

Google PageRank